Boendeinformation

Här har vi samlat sådan information som kan vara till hjälp för dig som bor i Brf Ribban som bostadsrättsinnehavare eller som hyresgäst. Då det finns vissa skillnader mellan att vara bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst särskiljer sig vissa detaljer och markeras särskilt vad som gäller hyresgäster.

Sundhet, ordning och gott skick

Vilka generella regler gäller rörande sundhet, ordning och gott skick?
I föreningens stadgar står inskrivet att man som bostadsrättsinnehavaren är skyldig att när den använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Alla har ansvar för sin boendemiljö. Som bostadsrättsinnehavare har du även ett visst ansvar för att områdets utemiljö är acceptabel. För både ditt och föreningens välmående är det viktigt att alla hjälps åt. Enligt föreningens stadgar skall man som bostadsrättsinnehavare iaktta sundhet, ordning och gott skick även rörande mark/uteplatser och förråd samt andra lägenhetskomplement.

Vad gäller om man vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand?
Uthyrning av bostaden i andra hand får endast ske med styrelsens samtycke enligt Bostadsrättslagen. Förfrågan om sådant samtycke skall ske skriftligen till styrelsen, där skall framgå skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem som lägenheten skall upplåtas. Bostadsrättsinnehavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. För mer information se stadgarna.

Ekonomi

Vem skall jag vända mig till med frågor rörande avier, avgifter, avtal med mera?
Du kontaktar föreningens ekonomiska förvaltare HSB Södertörn. Du finner information här.

Hur vet jag hur jag får använda pengarna i fonden för inre underhåll (gäller lägenheter upplåtna med bostadsrätt 3/11 2014)? Hur gör jag uttag ur min inre fond (gäller lägenheter upplåtna med bostadsrätt 3/11 2014)?
Du hittar informationsblad samt blanketter för uttag ur inre fond här.

Hur vet jag om det finns några pengar i min inre fond (gäller lägenheter upplåtna med bostadsrätt 3/11 2014)?
Du kontaktar HSB Södertörn.

Fastighet

Om jag behöver komma i kontakt med föreningens fastighetsskötare, var vänder jag mig?
Vid icke akuta ärenden vänder du dig till Driftia som är föreningens tekniska förvaltare på mail eller telefon dagtid eller gör en felanmälan via deras webbsida. Mer information hittar du här.

Var vänder jag mig vid akuta ärenden rörande fastighet (ex akuta översvämningar, totalstopp i toaletten mm)?
Vid akuta ärende efter klockan 16.00 på vardagar samt helger kontaktar du Driftia´s fastighetsjour på telefonnummer 08-744 09 50.

Hur sköts snöröjning?
Snöröjningen sköts via avtal med Ösmo-Nynäs LBC. Hur detta genomförs är till stor del inskrivet i avtalet. Generellt så röjs snön på alla gemensamma gångvägar i området av entreprenören medans området närmast lägenhetsdörrarna ombesörjs av de boende själva.

Var vänder jag mig vid upplevda problem med snöröjning?
Du kontaktar i första hand Ösmo-Nynäs LBC, men det är även bra om ni skickar ett mail till föreningsstyrelsen så att vi får information om att ni upplevt problem.

Vad gäller i soprummen för hushållssopor?
I rummen avsedda för hushållssopor gäller ett gemensamt ansvar för att hålla ordning och reda och att soporna hamnar i därför avsedda kärl. Endast hushållssopor får finnas i dessa utrymmen. Vi har sedan 2016 infört särskild hantering av matavfall. Allt organiskt matavfall skall läggas i därför avsedda papperspåsar som samtliga fått ut. De fyllda påsarna skall sedan läggas i särskilt kärl i soprummen. Övrigt avfall (restavfall) skall läggas i därför avsedda kärl. Fler påsar finns att hämta exempelvis i soprummet eller vid Sjötelegrafen. Soporna hämtas regelbundet 2 gånger/vecka.

Vad gäller i grovsoprummet?
Tillsvidare håller vi grovsoprummet STÄNGT för grovsopor.                                                                                                                                     Vi har tidigare haft öppet för kunna kasta grovsopor i rimliga mängder (ex ej större mängder renoveringsmaterial från kök, badrum mm). Elavfall skall placeras i därför särskilt avsedda kärl/bur, observera att SRV har strikta regler för vad som räknas som elavfall eller inte. Exempel på sådant som inte får placeras i burarna/kärlen är bilbatterier då det räknas som miljöfarligt avfall. Sköts inte grovsoprummet kan det komma att stängas utan föregående information.

Var lämnar jag mitt renoveringsmaterial och miljöfarligt avfall?
Vid renovering blir det ofta stora mängder grovavfall. Föreningen betalar cirka 2000kr/ton för hantering av grovavfall. Görs det många större lägenhetsrenoveringar kommer föreningen snabbt upp i stora kostnader. Därför hänvisar vi till SRV´s återvinnigscentral i Hammarhagens Industriområde ”Åkervägen 11” för renoveringsavfall samt till de olika miljöstationerna. Närmaste miljöstation ligger precis i anslutning till Ribban på andra sidan rondellen/busshållsplatserna.

Hur kommer jag in på SRVs Återvinningscentral?
Kontakta SRV, alla i Nynäshamn har rätt till ett inpasseringskort till återvinningscentralen.

Vad gäller i tvättstugorna?
Föreningen tillhandahåller två tvättstugor med en modern maskinpark varav en av maskinerna är en  grovtvättmaskin anpassad för ex mattor. God ordning och reda gäller samt att man efter avslutad tvättning städar efter sig och tömmer luddfilter i torktumlare och torkskåp. Vi önskar kunna hålla föreningen med denna service men om inte alla som nyttjar tvättstugorna sköter om maskiner och inventarier kan detta medföra höjda kostnader för föreningen och därmed de boende i området.

Renovering

Vad får jag göra i min lägenhet som bostadsrättsinnehavare?
Bostadsrättsinnehavaren får företa vissa förändringar i lägenheten. Väsentliga förändringar får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättningen att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringen skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan , t ex ändringar i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentliga förändringar. I övrigt se föreningens stadgar som finns publicerade på föreningen hemsida här (insert dokument).

Vad får jag göra i min lägenhet som hyresgäst?
Generellt sett är det samma regler som gäller för dig som är hyresgäst som för bostadsrättsinnehavare men med den skillnaden att om du flyttar från lägenheten kan krav uppkomma på att du återställer lägenhetens skick om så anses vara nödvändigt.

Vad skall jag tänka på i samband med våtrumsrenoveringar:
Inför våtrumsrenoveringar ställer föreningen särskilda krav. Kontakta styrelsen (fastighetsansvarig) för att få fullgod information samt tillstånd till renovering av ditt våtrum. Alla sådana renoveringar skall ske på ett fackmannamässigt sätt och du som bostadsrättsinnehavare har även skyldighet att informera dig om vad för regler som gäller generellt.

Underhåll av lägenheter med hyreskontrakt

Hur sker underhållet av min hyreslägenhet?
Underhåll av hyreslägenheter i Brf Ribban kommer att ske genom sk VLU. För mer information kontakta styrelsen på via info@brfribban.se.

Garage/Carport

Var ställer jag mig i kö för Garage/Carport som tillhör föreningen?
Kölista för garage/carport sköts av vår ekonomiska förvaltare HSB Södertörn. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Var vänder jag mig för att säga upp mitt kontrakt för Carport/Garage som tillhör föreningen:
Du vänder dig till HSB Södertörn.

Hur lång uppsägningstid har jag på Carport/Garage:
Om du säger upp din carport/garage har du 3 månaders uppsägningstid, detta under förutsättning att ingen annan boende i området omgående vill ta över din carport/garage och står i kö för sådan i den interna kölistan.

Undantag: Vid dödsfall eller flytt till äldreboende gäller 1 månaders uppsägningstid.

Föreningsstämma/Medbestämmande

När skall föreningen genomföra sin föreningsstämma?
Föreningen skall hålla ordinarie föreningsstämma tidigast 1 Mars och senast före Juni månads utgång enligt föreningens stadgar.

Vem får deltaga och vem har rösträtt på föreningsstämma?
Samtliga medlemmar i Brf Ribban får deltaga vid föreningsstämma. Varje enskild bostadsrätt har en (1) röst oavsett antal delägare i bostaden. Därför är det viktigt att minst en av bostadsrättens ägare är på plats för att deltaga i besluten som tas på stämman.

Hur och när skall föreningen senast kalla till föreningsstämma?
Se Brf Ribbans stadgar.

Hur lämnar jag in idéer och synpunkter på åtgärder, skötsel med mera i föreningen inför föreningsstämman?
Inför varje föreningsstämma kan föreningens medlemmar inkomma med motioner för att påverka föreningens skötsel eller komma med förslag på åtgärder med mera i föreningen. Motioner skall vara föreningsstyrelsen tillhanda skriftligen senast 1 Februari, dessa mottages i första hand via mail men kan även lämnas i pappersformat till styrelsen.

Var vänder jag mig om jag är intresserad av att vara delaktig i föreningens olika funktioner (förutom styrelsen)?
Kontakta föreningens styrelse via info@brfribban.se så vidarebefordrar vi till berörda funktioner så får de som är ansvariga där kontakta er.

Var vänder jag mig om jag är intresserad av att engagera mig i styrelsearbete?
Inkom med intresse till av föreningen vald valberedning.

Försäkring

Vilka försäkringar krävs av mig som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst i föreningen:
Det krav som finns på dig som boende i området är att du har en giltig hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Föreningen har fastigheten fullvärdesförsäkrad via Folksam

Lokal/Bastu

Vem vänder jag mig till för bokning av lokal samt bastu:
Du vänder dig till Tiina Rintala eller Jenny Tjernberg för lokalen samt för bastun, du hittar kontaktinformation här. I nuläget tas en depositionsavgift på 500kr ut vid uthämtning av nyckel till föreningslokalen, när du lämnat lokalen i gott skick efter uthyrningen återbetalas 200kr. Vid hyrning av bastu 250kr/tillfälle, iaktta städregler som finns i lokalen.

Trädgårdsutrustning

Var vänder jag mig om jag vill låna förenings gemensam trädgårdsutrustning:
Du kontaktar föreningens styrelse. Föreningen har idag ett särskilt trädgårdsförråd på gaveln vid Backluravägen 155 där sådan utrustning finns. Nyckel hämtas hos Jenny Tjernberg eller Audra Piliponiene.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR