Extra föreningsstämma

KALLELSE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA BRF RIBBAN
Här med kallas till extra föreningsstämma med nedanstående ärende (Se punkt 8).
Datum: 2019-05-29
Tid: 17.00
Plats: Nynäsgårdens hotell & konferens, Telegrafgatan 41, Nynäshamn
Ytterligare handlingar kommer senast 2 veckor före extrastämman.

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föreningsstämmans godkännande av om- och tillbyggnad av Backluravägen 141
9. Föreningsstämmans avslutande

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

BRF Ribban, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om verksamheten.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brfribban.se.

BRF Ribban förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR